uu彩票

uu彩票

2019-03-13 meiz21
多语言情况下,想要判断主语言显示,其他语言隐藏的时候。,如何调用呢?

下面标签就是判断主语言显示,其他语言隐藏:
{eq name='$Think.cookie.home_lang' value='cn'}
    <p>内容</p>
{/eq}

如果判断主语言隐藏,其他语言显示,那就用下面的标签:
{neq name='$Think.cookie.home_lang' value='cn'}
    <p>内容</p>
{/neq}

@_

QQ在线咨询